Massinvandring tvingar till omprioriteringar | Sverigedemokraterna i Örebro

Massinvandring tvingar till omprioriteringar

Det är med visst vemod som SD ställer sig bakom den planerade flytten av program från Risbergska. Vi hade gärna stärkt Risbergska-skolan och återfört skolan till dess glansdagar, men givet läget är detta förslag det mest rationella användandet av kommunens lokaler. Vi behöver frigöra lokaler dels för en växande grundskola, dit 321 nyanlända elever i grundskoleåldrarna slussades ut enbart under läsåret 2013/2014, och dels behövs lokaler för det kraftigt växande behovet av antal platser på vuxenutbildningen.

Över 1 400 platser behöver tillskapas på vuxenutbildning och 2 800 på grundskola till år 2020. Verksamheterna sväller kraftigt och detta tvingar kommunen till rationaliseringar.

Att vuxenutbildningen växer och behöver ta Risbergskas lokaler i anspråk beror inte minst på den stora mängden personer som blivit beviljade uppehållstillstånd. De två största immigrantströmmarna är syrier och eritreaner, där endast var tionde respektive tjugonde har akademisk examen (högskoleutbildning på minst 3 år).

Av syrierna saknar omkring 40 procent i etableringsuppdraget en gymnasieutbildning, och de som faktiskt har en utbildning har fått den i ett utbildningssystem som enligt Världsbanken håller en avsevärt lägre nivå i kvalitet och relevans än svenska utbildningar. Det här är personer som kommer behöva långa utbildningsinsatser för att någonsin kunna hoppas bli konkurrenskraftiga på dagens tuffa, kunskapsintensiva arbetsmarknad.

Många av de nyanlända som idag kommer i grundskoleåldrarna kommer heller inte klara sin skolgång med fullständiga betyg och således inte bara först ta grundskoleplatser i anspråk utan senare också platser på vuxenutbildningen.

Denna extremt höga nivå av lågkvalificerad migration från tredje världen och dess demografiska effekter i form av ökade elevkullar och ökat behov av vuxenutbildning, ställer mycket stora krav på oss som kommun och det kommer kräva smärtsamma prioriteringar och rationaliseringar även framöver.

En av fördelarna med just denna rationalisering är att flytten möjliggör att hela eller delar av Introduktionsprogrammet för nyanlända kan flyttas från Virginska gymnasiet till Risbergska. Det skulle sannolikt innebära en förbättrad studiero och trygghetskänsla på Virginska eftersom Introduktionsprogrammet omgärdats av stora problem med stök, hot och kränkande behandling.

 

Joakim Sjögren
Skolpolitisk talesman
SD Örebro kommun