Äldrepolitik | Sverigedemokraterna i Örebro

Äldrepolitik

Datum:2015-06-11 Kategori:

De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna Örebro föreslår flera konkreta förbättringar för de äldre. Vi vill ge mer resurser till hemvården, sänka taxorna för kosttjänst och trygghetslarm och skärpa språkkraven för anställning inom äldreomsorgen. Vi vill också öka äldres delaktighet och inflytande.

Situationen för personalen inom äldreomsorg och hemtjänst måste förbättras. Vi vill satsa på att avskaffa de ofrivilliga delade turerna och anställa mer personal för att minska stress och och reducera sjuktalen.

Vi vill också underlätta äldres fritidsliv genom att satsa på sommaraktiviteter och aktivitetsparker för äldre. På sikt vill vi också göra bussresor avgiftsfria för pensionärer, vilket vi tror skulle bidra till ett rikare fritidsliv för den äldre generationen.

Klicka på rubrikerna till höger för att läsa mer.

Resursförstärkning i hemvården

På senare tid har stora neddragningar gjorts inom hemtjänstens personal. Delvis har det berott på att allt färre väljer kommunen som utförare, men det är inte hela förklaringen.  För att dämpa effekten av nedskärningarna och för att höja kvaliteten inom hemtjänsten föreslår vi ett generellt resurstillskott till hemvården i syfte att ge personalen mer tid till de äldre och därutöver ett särskilt tillskott för att påskynda arbetet med att avskaffa ofrivilliga delade turer.

Ökad delaktighet och inflytande

En äldre- och handikappombudsman bör finnas i kommunen och ha som uppgift att bevaka intressena för dessa grupper som ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd samt att vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga.

I kommunen bör även ett pensionärsråd, bestående av representanter för olika seniororganisationer, finnas. Detta råd bör ges insyn i alla beslut som rör äldre och ses som en central och tungt vägande remissinstans.

En god äldreomsorg

För människor som framlever sina sista år på äldreboenden är det viktigt att bryta den ofta enformiga tillvaron med glädjefyllda aktiviteter. Dels handlar det om att skapa mötesplatser, men dels handlar det också om andra typer av rekreation. Det är välkänt att musikaktiviteter främjar hälsa och livsglädje hos såväl intagna som personal som arbetar hårt under tidsknappa villkor.

Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillvaratas. Klassmorfarsystemet har blivit en framgång inom skolan. Vi vill implementera liknande system inom äldreomsorgen genom att införa särskilda äldrestödspersoner.

Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete som att följa äldre med på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, eller hjälpa till med alldagliga sysslor blir äldreomsorgen mer mänsklig och guldkantad. För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.

Våra förslag:
  • Särskilda äldrestödspersoner ska inrättas.
  • Kommunen ska inrätta en volontärförmedling.
  • Ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om att i samarbete med Örebros frivilligorganisationer och föreningar inrätta en rekreationsverksamhet för mindre bemedlade och socialt isolerade äldre.
  • Kommunen ska bedriva påtryckningar för att kommuner ska tillåtas begära utdrag ur belastningsregistret.
  • Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att inrätta fler mötesplatser för äldre.
  • Programnämnden ska ges i uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom äldreomsorgen att få stimulerande musikunderhållning.

Lägre avgifter för maten

Den styrande minoriteten har valt att chockhöja priserna för den kommunala mattjänsten. Eftersom många äldre dras med näringsproblem är detta helt fel väg att gå. Kommunen ska vara generös med mattjänst till de av våra medborgare som bor hemma men som av olika skäl inte kan eller orkar laga mat varje dag.

Ett aktivt och hälsosamt liv för äldre

För att Örebro ska vara en attraktiv stad att åldras i behöver kommunen satsa på meningsfull och aktiv fritid för äldre. Undersökningar visar att motion och aktiv fritid förlänger livet och förbättrar hälsan hos äldre. I den andan vill vi satsa på en aktivitetspark för äldre, där man kan förena social samvaro med motion.

Kommunens servicetorg har idag en fixartjänst för alla över 75 år. Sverigedemokraterna menar att åldern för att utnyttja vissa av servicetorgets tjänster på sikt borde sänkas till 65 år, främst för att minska fallskador. Kostnadsfri friskvårdträning för äldre med inkluderade balansövningar har också visat sig kunna minska risken för fallskador samtidigt som det berikar de äldres sociala liv och bör därför erbjudas i Örebro kommun.

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över generationsgränserna ska uppmuntras. Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och dagis och seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.

För äldre med lite sociala kontakter och låg inkomst bör subventionerade lunchträffar erbjudas. Precis som ofta sker med resurssvaga barn bör kommunen, i samverkan med frivilligorganisationer, försöka ge sådana seniorer en möjlighet till miljöombyte och social samvaro genom att anordna vistelse för äldre på till exempel kommunala kursgårdar.

Trygghet på ålderns höst

Äldre är en grupp som ofta känner sig otrygga. För många äldre utgör trygghetslarmet en slags grundläggande trygghet där man vet att man snabbt kan få uppmärksamhet och hjälp om något skulle hända. Tyvärr har kommunstyret tidigare höjt taxan på trygghetslarm, något som vi skarpt motsätter oss. Trygghet ska inte vara dyrt.

Idag förekommer det bristfälliga svenskakunskaper bland vissa av de som vårdar våra äldre i deras hem eller på omsorgsboenden. Det här är ett oacceptabelt kompromissande med de äldres trygghetskänsla och förmåga att kunna göra sig förstådd på ett enkelt sätt.

Våra förslag för trygghet på ålderns höst:
  • Abonnemangskostnaden för trygghetslarm ska sänkas.
  • Alla anställda inom vården och omsorgen ska ha fullgoda svenskkunskaper.

Svenska normer och svenskt språk

Det förekommer att klienter inom vården och omsorgen av kulturella skäl begär vårdare av visst kön, härkomst eller religion. Någon sådan hänsyn ska inte tas. Samhället ska tydligt markera att svenska normer om likabehandling gäller.

Vi vill också säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställa att alla anställda har goda svenskakunskaper och ett rent straffregister. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare är självklar. Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper bör erbjudas kontinuerlig språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska språket och svenska normer och sociala koder bör höjas vid nyanställning.

Våra förslag:
  • Kulturellt eller religiöst betingade önskemål om vårdares kön, etnicitet eller religion ska inte tillmötesgås.
  • Vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper ska vidareutbildas och att kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen bör skärpas.