Invandring och mångkultur | Sverigedemokraterna i Örebro

Invandring och mångkultur

Datum:2015-06-11 Kategori:

Vi sverigedemokrater är inte emot invandring i sig, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Tyvärr har de gångna decenniernas invandring inte varit på en rimlig nivå. De senare åren av stadens historia har präglats av en så pass hög invandring att staden helt enkelt inte klarat av att växa på ett socialt hållbart sätt. Det kostnadstryck, utanförskap och den segregation vi ser i Örebro idag är en direkt följd av detta.

Centrala funktioner inom välfärdsstaten så som socialtjänst, skola och rättsväsende är under en enorm press. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna när stora mängder lågutbildade flyttar in till kommunen utan att ha så mycket att erbjuda den lokala arbetsmarknaden. Medan välfärdsstaten knakar i fogarna angrips det svenska samhällets representanter ute i förorterna.

För att vända utvecklingen och ta de första stegen mot en ansvarsfull invandringspolitik behöver vi jobba på tre sätt. Först och främst behöver vi minska inflödet av nyanlända. Kommunen ska ansöka hos regeringen om undantag i bosättningslagen för nyanlända med hänvisning till vår bostadsbrist och lärarbrist. För det andra behöver vi underlätta etableringen och assimileringen av nyanlända. Det gör vi genom att ställa högre krav samt satsa på samhällsorientering och yrkesutbildning. För det tredje behöver vi öka utflödet. Det sistnämnda gör vi genom att stimulera till ökad återvandring. Genom att bekämpa åldersbedrägerier bland asylsökande kan vi också lätta belastningen på välfärdsstaten.

Örebro behöver en längre invandringspaus

I likhet med kommuner som Ekerö ska Örebro, med hänvisning till vår bostadsbrist, lärarbrist och vår ekonomiska situation, ansöka om undantag från bosättningslagen. Det kan hända att privata aktörer, mot kommunens vilja, försöker öppna förläggningar för asyl- och anhöriginvandring. Då ska kommunen se över alla tillgängliga verktyg för att stoppa detta, t.ex. via detaljplaner och bygglov.

Högre krav - assimilering istället för integration

Talesättet ”att ta seden dit man kommer” gäller inte längre. Nu talas istället om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det mångkulturella samhället. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som ska anpassa sig till det svenska samhället.

Årligen utdelas miljoner i kommunala bidrag till invandrarföreningar vars syfte är att upprätthålla och förstärka hemlandets kultur och identitet i Sverige. I skolan tillåts elever lämna ordinarie lektioner för att gå på hemspråksundervisning. Vid kontakter med kommunen erbjuds ofta tolk helt kostnadsfritt. Man behöver alltså inte ens lära sig språket för att ta del av vår samhällsservice. Fläsk (och kött i allmänhet) tas bort från matsedlarna för att tillgodose religiösa påbud.

Sverigedemokraterna anser att detta under lång tid visat sig kontraproduktivt och lett till ökad segregation. Kravlösheten måste ersättas av höjda förväntningar. Politiken kan tillgängliggöra och möjliggöra, men det stora ansvaret för integration kommer alltid vila på den enskilde.

Ett viktigt sätt som kommunen kan tillgängliggöra det svenska samhället och underlätta assimilation på är att erbjuda en god samhällsorientering till alla nyanlända. De långa köerna till samhällsorienteringen måste kortas och kursinnehållet utökas.

Vi vill också höja medborgarskapets status. Medborgarskapet ska ses som ett privilegium som man förtjänar genom att anstränga sig. Därför vill vi göra kommunens ceremoni för nyblivna svenska medborgare mer exklusiv och högtidlig. För att få hedras i kommunens ceremoni ska man först ha visat att man intresserat sig för, och skaffat sig kunskap om, sitt nya hemlands språk och samhällsliv.

Våra förslag för högre krav och ökad assimilering:

 1. Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
 2. Kommunal service och information ska som regel endast ges på svenska och de nationella minoritetsspråken.
 3. Restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar.
 4. Samhällsorienteringen för nyanlända ska utvecklas med fokus på kortare köer.
 5. Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare som önskar delta i kommunens ceremoni för nyblivna svenska medborgare.

Öka återvandringen

Kombinerat med högre krav på att nyanlända ska anpassa sig till svenska samhället vill vi också stimulera till ökad frivillig återvandring. Givetvis ska vi också föra en politik som syftar till att etablera och assimilera de nyanlända i svenska samhället, men vi kan inte bara blunda och räkna med att vi helt plötsligt ska lyckas mycket bättre med integrationen än vad vi gjort tidigare.

Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. Vid sidan av det statliga återvandringsstödet ska Örebro kommun erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag. Kommunen ska också anställa en återvandringshandläggare vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen, följa upp de återvändandes situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med återvandringsbidrag.

Enligt all tillgänglig forskning (Storesletten, Ekberg, Ruist mfl.) utgör flyktinginvandringen en nettobelastning på samhällsekonomin och därför skulle ökad återvandring inte bara medföra sociala vinster för kommunen i form av minskad segregation, utan även ekonomiska vinster. Av försiktighetsskäl väljer vi dock att inte räkna med sådana vinster i denna budget.

För att säkerställa att berörda personer informeras om den hjälp de kan få av återvändarhandläggaren ska ett årligt utskick göras. Utskicket ska vara riktat till personer i Örebro kommun som är utrikesfödda, under 65 år och som nolltaxerat de senaste fem åren av sitt vuxna liv.

En annan viktig del i att öka återvandringen är att hjälpa polisen upptäcka illegala migranter. Därför ska kommunens anställda instrueras att omedelbart rapportera misstänkta fall till sina överordnade för vidare hantering och polisanmälan.

Våra förslag för ökad återvandring:
 1. Örebro kommun ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.
 2. Kommunen ska ha en återvandringshandläggare.
 3. Kommunen ska inte ge bidrag till organisationer som underlättar för illegala migranter att hålla sig gömda.
 4. Kommunens anställda ska rapportera misstänkta brott mot utlänningslagen.
 5. Ett årligt utskick om återvandring ska göras till utrikesfödda under 65 år som nolltaxerat de senaste fem åren av sitt vuxna liv.

Krafttag mot åldersbedrägerierna

Örebro kommun har i dagsläget omkring 200 så kallade ensamkommande flyktingbarn i sin försorg och ytterligare väntas 2018. Det är förenat med mycket höga kostnader att ta emot dessa ensamkommande eftersom de är avsevärt mer resurskrävande och åtnjuter fler privilegier än vuxna asylsökande. Det handlar om skolplatser, särskild försorg från socialtjänstens sida och inte minst de höga kostnaderna för boende på HVB- eller stödboende eller i familjehem.

Sådana utgifter och insatser må vara motiverade i de fall det verkligen rör sig om barn, men bedrägerierna är många och ibland pinsamt uppenbara. Av Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar under de första åtta månaderna 2017 var det bara 15% av de undersökta som bedöms vara minderåriga.[1]

Därför är det av yttersta vikt att kommunen försöker motverka bedrägerierna. Kommunen har inte råd att slösa miljonbelopp på att ta hand om vuxna män som påstår sig vara barn. Det är därför utmärkt att regeringen nu äntligen har bestämt sig för att införa möjligheten till medicinska ålderskontroller. Samtidigt går det alldeles för långsamt och i skrivande stund är det bara ett fåtal fall i Örebro som migrationsverket har valt att testa, och kommunen själv har inte begärt prövning av någon asylsökandes ålder trots att möjligheten finns. Vi behöver sätta fart.

Vi föreslår därför att kommunen ska gå igenom samtliga fall där ålderstester ännu inte genomförts och vid minsta misstanke ska omprövning i åldersfrågan begäras av Migrationsverket.

Vi måste också se till att bedrägeri aldrig lönar sig. En asylsökande ungdom har endast rätt att börja i gymnasieskolan om man påbörjar studierna på ett nationellt program innan slutet av det första kalenderhalvåret det år man fyller 18. Om det efter en åldersbedömning visar sig att en elev från början aldrig skulle haft rätt till en plats på programmet, så ska denne stängas av från skolan. Bedrägerier ska bestraffas, inte belönas.

Våra förslag för att krafttag mot åldersbedrägerierna:
 1. Örebro kommun ska granska åldern hos samtliga ensamkommande i kommunens omsorg och i misstänkta fall begära prövning av Migrationsverket.
 2. Asylsökande som avslöjats med åldersbedrägeri ska stängas av från skolan om det visar sig att vederbörande hela tiden varit för gammal för att börja i gymnasiet.

[1] ”Statistik – medicinska åldersbedömningar”, Rättsmedicinalverkets hemsida, www.rmv.se

Motverka det hitresta tiggeriet

Tiggeriet i Örebro är utbrett och skapar olägenheter för så väl kommuninvånare som näringsidkare. Människor känner sig påhoppade utanför affärer, blir störda av tiggare som utför personliga behov i det offentliga rummet samtidigt som bosättningar uppförs på offentliga platser.

Samtidigt har det sedan länge funnits en stor opinion för ett nationellt tiggeriförbud. Enligt Inizios undersökning som publicerades 5 september 2017 är det bara sju procent av de tillfrågade som tycker att tiggeri ska tillåtas fritt. [1] Hela 57% av folket vill ha ett förbud, men trots den starka opinionen för förbud så har ingenting hänt på det nationella planet. Tills vidare behöver kommunen agera på egen hand.

I en promemoria från SKL medges att kommuner troligen har möjlighet att i sina lokala ordningsstadgor förbjuda tiggeri på platser där det förekommer en stor genomströmning av människor.[2] I augusti 2017 nyttjade Vellinge kommun denna slutsats och beslutade i kommunstyrelsen att införa ett tiggeriförbud på specifika platser i kommunen. Beslutet innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen.

Vi menar att även Örebro kommun borde nyttja denna möjlighet och vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser. Helst skulle vi naturligtivs vilja att hela Örebro blir en tiggerifri zon med ett heltäckande tiggeriförbud, men i väntan på att lagstiftningen ska komma på plats kan vi åtminstone få bort tiggeriet från mindre zoner.

Vi motsätter oss starkt att kommunen idag ger bidrag till diskriminerande härbärgen som endast släpper in romer och EU-migranter. Härbärgen ska vara öppna för alla oavsett härkomst. Att göra det mer bekvämt för tiggare att komma hit och tigga riskerar att leda till att ännu fler tiggare söker sig hit. Örebro kommun ska inte använda invånarnas skattepengar till subventionera det internationella tiggeriet.

Våra förslag att motverka det hitresta tiggeriet:

 1. Tiggerifria zoner ska införas.
 2. Kommunen ska sluta ge bidrag till diskriminerande tiggarhärbärgen.

[1] ”Fler vill förbjuda tiggeri”, Aftonbladet 2017-08-05.

[2] ”Några juridiska frågor gällande utsatta medborgare”, SKL, 2017-08-04

Bekämpa islamisk fundamentalism

Den islamiska fundamentalismen är ett växande globalt problem vars svallvågor nått Örebro. Ett tjugotal unga örebroare har rest till Syrien för att slåss och dö för Islamiska Staten, den totalitära folkmordsrörelse som gjort sig kända för att göra reklamfilmer av sina krigsförbrytelser. Det kan knappast undgått någon vilka slags brott som IS är kapabla till. Hur personer som är uppvuxna i vår stad, och som erbjudits fri utbildning och grundläggande ekonomisk trygghet, kan lockas att ansluta sig till en sådan rörelse är förbryllande. Särskilt förbryllande blir det för den som försöker förklara fenomenet genom att hänvisa till sociala faktorer som fattigdom eller bristande framtidsutsikter.

Vi måste sluta hitta sociala förklaringar till IS framgångsrika rekrytering och istället erkänna jihadismen som ett ideologiskt problem, och sträva efter att bekämpa hela den fundamentalistiska miljö som IS hämtar sin näring från. Tyvärr har den fundamentalistiska miljön en stark och växande närvaro i Örebro, uppbackad av pengar från de salafistiska gulfstaterna Qatar och Saudiarabien. Pengarna finansierar både moskéer och muslimska friskolor våra mest segregerade områden.

För att hämma fundamentalismens tillväxt behöver kommunen göra vad den kan för att hindra nyetableringen av friskolor och moskéer som drivs eller finansieras från religiösa diktaturer. För att skolorna snabbare ska upptäcka fall av radikalisering hos unga föreslår vi att en temadag ska genomföras för Örebros skolpersonal där de utbildas i att upptäcka våldsbejakande attityder och extrema ideologier i skolan.

När en islamisk förening bjuder in en anti-västlig hatpredikant måste kommunen omedelbart dra in eventuella kommunala bidrag. Vi vill också tillsätta en särskild samordnare som uteslutande fokuserar på våldsbejakande extremism.

Våra förslag för att bekämpa islamisk fundamentalism:

 1. Kommunen ska alltid avråda Skolinspektionen från att godkänna ansökningar om nyetablering av friskola från religiösa fundamentalister.
 2. Etableringen av fundamentalistiska moskéer ska motverkas.
 3. En temadag ska anordnas där kommunens skolpersonal utbildas i att upptäcka våldsbejakande attityder och extrema ideologier bland elever i skolan.
 4. Kommunen ska ha som policy att dra in eventuella kommunala bidrag till föreningar som bjuder in homofoba, antivästliga eller teokratiska hatpredikanter.
 5. Kommunen ska ha en särskild strategisk samordnare mot våldsbejakande extremism som uteslutande jobbar med detta.