Trafik | Sverigedemokraterna i Örebro

Trafik

Datum:2017-10-25 Kategori:

Örebro ska vara en tillgänglig kommun där alla invånare kan vistas utifrån sina förutsättningar och där det är en självklarhet att kunna röra sig fritt och känna trygghet. Därför måste kommunen vid sin planering av staden ha klart för sig vad invånarna i kommunen vill ha och vad som skulle underlätta deras vardag. Att slösa pengar på att göra viktiga trafikleder smalare leder till såväl irritation som trafikstockningar.

Vi är kritiska till bristen på parkeringsplatser i city. Många parkeringar försvinner men få nya tillskapas. Kommunen måste i högre grad värna de parkeringsplatser som finns.

En framkomlig stadskärna

Örebros stadskärna har en unik utformning och arkitektur men för att locka besökare till stadskärnan måste enkelhetens princip råda, annars går färden någon annanstans. För att öka förutsättningarna för näringsidkare att bedriva lönsam verksamhet i city måste människor vilja ta sig in till staden. Sverigedemokraterna vill ha en välbesökt stadskärna och inser att man då måste ta hänsyn till att besökare önskar ta sig dit på olika sätt. Därför behöver tillmötesgåendet öka gentemot bilisterna, då det idag inte alls är lika smidigt att besöka stadskärnan med bil som med cykel, kollektivtrafik eller genom att gå.

Framkomligheten måste öka, inte minska, och därför menar vi att de gator som idag fungerar och fram till nyligen fungerat som genomfartsleder som sväljer större trafikmängder även i fortsättningen bör ha den funktionen. Från flera av dessa gator nås dessutom enkelt och smidigt de större utomhusparkeringar som fortfarande finns kvar i stadskärnan.  Vi motsätter oss starkt den ”stadsgateomvandling” som idag pågår, då den missgynnar biltrafiken och skapar flaskhalsar i trafikflödet utan någon direkt vinning för varken övriga trafikanter eller miljö.

En trafiksäker stad

Genom att bevara de bilanpassade genomfartslederna minskar trafiktrycket på övriga gator och gör det säkrare för cykel- och gångtrafikanter att använda dessa. En annan effekt av detta kan bli att bilisternas upplevda behov av att färdas snabbt på de gator som nyttjas mer frekvent av oskyddade trafikanter minskar och att säkrare, lägre hastighetsgränser på dessa lättare respekteras. Då kan vi även minska på solida hastighetsdämpande åtgärder, såsom väggupp, vilka är frekvent förekommande i Örebro idag, men som enligt oss i Sverigedemokraterna är ett onödigt okomfortabelt sätt att få bilister att minska hastigheten. Örebro kommun bör vara restriktiv med fysiska hastighetsdämpande åtgärder och bara sätta in dem där det är absolut nödvändigt.

På vissa sträckor behövs dock hastighetsbegränsande åtgärder och då förordar vi hastighetsvisare, vilka finns i lite olika varianter. Utanför skolor och i områden där många barn vistas kan hastighetsvisare som registrerar och presenterar hastigheten för bilisten, tillsammans med information om huruvida den aktuella farten var lagom eller för hög, med fördel användas. På sträckor där hastigheten generellt behöver sänkas kan man använda hastighetsvisare som aktiveras och påminner om den aktuella sträckans högsta tillåtna hastighet när en bil närmar sig apparaturen för snabbt. Dessa typer av hastighetsdämpande åtgärder har även visat sig vara effektivare under en längre tid efter passage än exempelvis väggupp, där bilister i många fall accelererar upp igen direkt efter att hindret passerats.

Att ta sig fram i Örebro skulle även bli smidigare efter en översyn av de trafikljusbevakade korsningarna. Idag kan det vara smått komiskt att se en större korsning där bilar i varenda fil, plus cyklister och gångtrafikanter, står stilla för att ingen har grönt, men det behöver även ses över i vilka korsningspunkter det skulle passa bättre att använda sig av rondellösningar. Det finns också korsningar som idag är obevakade där det måste till en rondell innan en olycka sker, till exempel vid in- och utfarten till Ica Maxi vid universitetet.

Parkeringsfrågan ska lösas

För att öka stadskärnans dragningskraft måste nya, trygga bilparkeringsplatser tillskapas. Det är helt orimligt att i en växande stad förtäta bort utomhusparkering efter utomhusparkering. De lättillgängliga bilparkeringar som finns idag behöver definitivt vara kvar, då de redan är alldeles för få. Parkeringsbristen kan inte lösas genom tillskapande av ytterligare inomhusparkeringar, då dessa ofta upplevs som olustiga och otrygga, speciellt i de många av Örebro stads parkeringshus som blivit tillhåll för personer som inte har något egentligt ärende till platsen. När bilisterna inte vill använda de befintliga parkeringsplatserna, råder det i praktiken fortfarande en brist på parkeringar.

Vissa utomhusparkeringar skulle med enkla grepp kunna utökas. Vid Sveaparken sker parkering längsmed gatan, men genom att använda sig av en remsa på bara någon meter intilliggande outnyttjad parkmark skulle man kunna parkera bilarna på snedden istället och på så sätt få till långt fler parkeringsplatser. Troligen finns det fler ställen i staden där detta skulle kunna tillämpas och det bör därför utredas.

I Örebro finns ett flertal utomhusparkeringar för motorcyklar. Vintertid står dessa oftast tomma samtidigt som parkeringsbristen för bilar är påtaglig. För att minska problemet något och utnyttja resurserna effektivare vill vi att man utreder frågan om huruvida dessa parkeringsplatser skulle kunna upplåtas för bilparkering under den del av året då MC-platserna används som minst.

På grund av att parkeringsnormen vid nybyggnation idag är på tok för låg, speciellt i centrala områden, är risken stor att boende tvingas ta upp en allmän parkeringsplats istället för att stå på den privata fastighetsparkeringen. För att minska det problemet anser vi att parkeringsnormen vid nybyggnation alltid ska vara minst en bilparkeringsplats per lägenhet.