Trygghet & säkerhet | Sverigedemokraterna i Örebro

Trygghet & säkerhet

Datum:2015-06-11 Kategori:

SCB:s medborgarundersökning visar att örebroarna känner sig otryggare än många andra kommuners invånare och statistik från BRÅ visar att Örebro har fler anmälda våldsbrott per invånare än merparten av landets kommuner.

En kartläggning från Rikskriminalpolisen visar att det finns 61 bostadsområden i Sverige där kriminella nätverk anses ha mycket stor negativ inverkan på lokalsamhället. Bekymrande nog finns tre av de 61 så kallade ”no go-zonerna” – Vivalla, Oxhagen och Varberga – i Örebro. Att polisen inte kan upprätthålla lag och ordning i delar av Örebro är mycket oroväckande, särskilt eftersom utvecklingen accelererar åt fel håll, och därför måste det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet nu ges hög prioritet. Enligt siffror från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har antalet bilbränder i Örebro kommun mer än femdubblats under 2000-talet.

Under samma period har upplopp och social oro allt oftare kommit att skaka de invandrartäta stadsdelarna. Polis och annan blåljuspersonal har lurats in i bakhåll och fått brandbomber och stenar kastade mot sig. Droghandel sker numera helt öppet samtidigt som skolor och andra kommunala fastigheter angrips.

Svaret på problemen är inte fler mjuka åtgärder i form av fritidsgårdar och andra icke-lösningar. För att bekämpa våldet, återupprätta tryggheten och återetablera det svenska samhällets auktoritet måste kommunen nu prioritera verkningsfulla trygghetsåtgärder i dessa områden. Vi vill bistå polisens arbete genom kraftigt expanderad kameraövervakning, kommunala väktarinsatser och genom att inleda ett administrativt samarbete med polisen. Vi vill också hjälpa brottsoffer att få ut skadestånd genom att inrätta en kommunal brottsofferfond.

Förebygg brott och ta krafttag mot brottsligheten

Vi anser att de medel som anslås för brottsförebyggande arbete är alltför lågt. Vidare anser vi att verksamheten har en alltför kraftig slagsida mot långsiktig och social brottsprevention. Vi förordar en mer situationsanpassad brottsprevention som innefattar fler åtgärder och syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet. Detta genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet.

Som ett led i detta kräver vi att kommunen kraftigt expanderar sin kameraövervakning i särskilt otrygga områden i staden. Till skillnad från nuvarande policy för kameraövervakning menar vi att man i första hand ska använda kameror som kan identifiera personer, istället för kameror med avidentifierande programvara. Vidare ska kommunen anställa fler väktare och patrullerande ordningsvakter som kan patrullera på kvällar och helger. Kommunen ska också i högre grad stödja olika typer av nattvandringsgrupper för att stärka trygghetskänslan och snabbare upptäcka när något är i görningen.

Vi ser även stadsplaneringen som ett viktigt redskap i det brottsförebyggande arbetet. När staden växer snabbt och nya områden planeras måste ett trygghetsperspektiv genomsyra planeringen. Vid behov måste gatubelysningen byggas ut för att säkerställa maximal trygghet.

Fördjupad samverkan mellan polis och kommun måste också ges hög prioritet. Idag ser vi tyvärr att polisens administrativa börda är orimligt hög. En alltför stor del av polisens arbetstid ägnas åt administrativt pappersarbete och uppgifter så som att inspektera istappar, bevilja tillstånd och hantera hittegods. Samtidigt ägnas en alltför liten del av arbetstiden åt att vara synliga på gator och torg. Vi vill därför att Örebro kommun inleder ett samarbetsprojekt med polisen för att se hur kommunen kan avlasta polisens administrativa börda, så att polisen kan ägna mer tid åt att vara synliga och närvarande ute i staden så att invånarnas känsla av trygghet stärks.

Förebygg brott och ta krafttag mot brottsligheten

En viktig del i att markera mot brottsligheten är att som samhälle stå upp för brottsoffren. Om samhället visar bristande stöd eller förståelse kan detta i sig utgöra en ny kränkning mot brottsoffret. Idag är det tyvärr så att man som brottsoffer som tilldömts skadestånd själv måste vända sig till förövaren för att kräva in pengarna. Om förövaren inte har pengar kan det bli en långdragen process där offret aldrig får sin upprättelse. Därför vill vi att kommunen ska inrätta en kommunal brottsofferfond dit brottsoffer kan vända sig för att få skadeståndet utbetalt. Fonden fungerar så att kommunen därefter blir fordringsägare och övertar ansvaret för indrivningen.