Budgetförslag Örebro kommun för år 2021 | Sverigedemokraterna i Örebro

Budgetförslag Örebro kommun för år 2021

Sverigedemokraterna Örebros budgetförslag för år 2021

Sverigedemokraterna i Örebro har på dagens kommunstyrelsesammanträde presenterat sitt budgetförslag för Örebro kommun. 

Örebro kommun står inför en framtid präglad av effekterna från en världsomfattande pandemi. Hur det kommande året kommer te sig är av den anledningen mer ovisst än på länge. Naturligtvis stod Örebro kommun oförberett när Covid-19 slog till, vilket vi bland annat beskådat när många av kommunens äldreboenden drabbades av smittan. Med en alltför återhållsam syn på användande av skyddsutrustning, språkförbistring bland personalen och otillräcklig efterlevnad av hygienrutiner, var det i det närmaste ofrånkomligt att detta skedde. Sverigedemokraterna har i många år pekat på dessa uppenbara brister inom äldreomsorgen och har också påtalat att dessa brister skyndsamt måste åtgärdas, men så har inte skett.

Förutom att införa språktest för anställda och fokusera på förbättrade hygienrutiner har Sverigedemokraterna länge förordat en generell resursförstärkning för äldreomsorgen. Det hade kunnat minska personalomsättningen och öka personalkontinuiteten, vilket även det är viktiga parametrar ur ett smittskyddsperspektiv. Välfärden kommer alltid först för oss sverigedemokrater, men välfärdens finansiering går också hand i hand med ett välmående näringsliv. En lågkonjunktur stod på intågande redan före det att Covid-19 lamslog världen, nu kom nedgången endast mer abrupt, vilket har försatt många av Örebros näringsidkare i en väldigt svår situation. Sverigedemokraterna har tidigare lanserat förslaget om att ge presentkort till pensionärer som lever med små ekonomiska marginaler, som ska gå att nyttja i den lokala handeln. Detta förslag förbättrar den ekonomiska situationen för de enskilda pensionärerna, samtidigt som det ger stöttning till näringslivets återhämtning.

För att frigöra ytterligare pengar till välfärden, det vill säga det kommunen faktiskt ska syssla med, omfördelar vi monetära medel ifrån bidrag inom vuxenkulturen, som inte är kopplad till det svenska och lokala kulturarvet. En genomrensning sker även bland de kommunala bolag som inte har bäring kring kommunens faktiska uppdrag. Vi ställer också högre krav på personer som invandrat, med noggrannare kontroll kring bidrag och utbildning, i syfte att bland annat upptäcka och åtgärda de fusk som troligen bedrivs på daglig basis. Det ändrade fokuset att finansiera och förvalta kommunens kärnverksamheter, är även det uppdrag som Örebro kommuns befolkning faktiskt förväntar sig från samhällskontraktet. Kommunens kärnverksamhet är vårt intresse, det är där vi vill finansiera, det är där vi vill utveckla och ge en stark trygghet för alla generationer.

 Sverigedemokraterna Örebro Kommun – Budget för 2021 (6,89 MB)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*