Rapport från kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från kommunfullmäktige

På nya mandatperiodens första sammanträde i kommunfullmäktige behandlades bland annat kommunens planerade köp av mark i Myrö på ca 442 hektar – en historiskt stor affär.

Marken hade värderats till 77 miljoner kronor, och budet från markägaren var 100 miljoner. I handlingarna medges att fastighetsekonomin inte är god om inte exploateringsintäkter tillkommer. Under en 40 års-period räknar man med exploateringsnettointäkter på 300 miljoner kronor, men i beslutsunderlaget fanns ingen prognos eller mål för hur dessa intäkter skulle fördela sig under perioden, inte heller angavs vilka antaganden om framtida samhällsutveckling som intäktsprognosen vilar på. I ett läge där världsekonomin är i gungning och många experter varnar för en mycket långvarig lågkonjunktur bör försiktighetsprincipen råda vid beslut om skattefinansierade investeringar – i kris blir det extra viktigt att vi förtroendevalda är försiktiga med skattemedlen och verkligen använder dem där nyttan för skattebetalarna är som störst.

Som enda parti reserverade vi oss mot beslutet att köpa eftersom vi tyckte beslutsunderlaget var otillräckligt för att avgöra om köpet uppfyllde ovan nämnda principer. Vi hade gärna sett en mer utarbetad plan för hur och när en första del av av de prognosticerade exploateringsintäkterna skulle kunna realiseras. Vi kände oss inte heller övertygade om varför kommunen borde betala så mycket mer än vad marken värderats till.
Övriga partiers företrädare var däremot odelat optimistiska till förvärvet. Det är förstås lätt att satsa högt när det är andras pengar som står på spel.

Daniel Edström
Ordförande

Joakim Sjögren
Suppleant