Urholka inte pensionärers inkomster | Sverigedemokraterna i Örebro

Urholka inte pensionärers inkomster

Yrkande/Reservation
Kommunstyrelsen 2015-05-19

I förslaget föreslås en höjning av avgifterna för matlådor inom hemtjänsten. Höjningen kommer medföra att den disponibla inkomsten för många pensionärer kommer att minska. En grupp pensionärer med lägsta pension kommer med detta förslag att få se höjda utgifter med 209-570kr.

Det huvudsakliga skälet bakom prishöjningen är dels att andra kommuner tar högre avgifter och dels att det idag är för oattraktivt för privata marknadsaktörer att konkurrera mot kommunens förmånliga priser. Men att andra kommuner inte erbjuder lika prisvärd service som Örebro kommun är i sig inget argument för att försämra servicen i Örebro kommun. Och att låta pensionärerna betala ”marknadsanpassningen” av matlådepriserna, bara för att skapa vinstmöjligheter för privata aktörer, är knappast något vi förväntat oss av en S-styrd kommun.

Det finns bra aspekter i förslaget, så som att övergå till abonnemangssystem för att minska administrationskostnader, men att smörja marknadsmekanismer med hjälp av pensionärers pengar är en oacceptabel princip som vi inte kan ställa oss bakom.

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att kommunstyrelsen avslår förslaget. Om kommunstyrelsen beslutar annat så gäller ovanstående som reservation.

Daniel Edström
Gruppledare Sverigedemokraterna