Vår politik 2019 | Sverigedemokraterna i Örebro

Vår politik 2019

Vi jobbar flitigt i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder, för att styra in vår stad i rätt riktning.
Här kan du läsa mer om vad vi har för ståndpunkter i olika politiska frågor

Ekonomisk politik

Vi prioriterar sparsamhet och fokus på kärnområdena

Kommunens verksamhet ska präglas av sparsamhet med skattemedlen och fokus på kärnområdena. Istället för att som de styrande partierna valt att göra:

 Slösa pengar på bidrag till Örebro Airport
 Olönsamma vindkraftsbolag
 Onödiga ombyggnationer av gator
 Ineffektiva arbetsmarknadsinsatser
 Flummiga integrationsprojekt
 Kostsamma prestigeprojekt som kulturkvarteret
 Vidlyftiga bidrag till politiska organisationer
 Onödigt stor kommunal byråkrati
 Dyra konsulter och konferenser

Vi vill istället använda skattemedlen åt att stärka kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg. Kommunen ska helt enkelt göra mindre, men göra det bättre.

Företagarpolitik

Vi prioriterar stadens småföretag

Sverigedemokraterna kommer se till att Örebro kommun blir en mer attraktiv kommun för småföretag. Det kan vi dels göra genom att förbättra den kommunala servicen för småföretag och dels genom att förändra hur kommunen upphandlar.

Allt för ofta ställs idag skall-krav i kommunala upphandlingar som leder till att små aktörer slås ut. Vi menar att upphandlingar istället ska utformas så att det gynnar små, lokala företag. Vi vill exempelvis gynna det lokala lantbruket genom att i högre grad upphandla närproducerade råvaror till kommunens kostverksamheter.

Vi kan också underlätta för lokala småföretag i upphandlingar genom att minska storleken på kontrakt, förbättra och förenkla information och förlänga anbudstider.

Invandring, återvandring, anpassning

Vi prioriterar Sverige

Efter årtionden av en ansvarslös och naiv invandringspolitik har Örebro blivit en djupt kluven och splittrad stad där svenska knappt talas i vissa stadsdelar och där välfärden sakta men säkert bågnar under trycket från invandringen. På mindre än 5 år har kommunens skulder dubblats i takt med att invandrare flyttat in till kommunen utan att ha någon kompetens som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden.

Vi i Örebro kan inte ändra den nationella invandringspolitiken, men vi kan lindra effekterna av den. Det kräver dock att kommunen agerar snabbt på flera plan. Vi vill därför uppmuntra till frivillig återvandring genom att inrätta en kommunal återvandringshandläggare som kan hjälpa invandrare med vägledning för att kunna flytta tillbaka.

Vi vill också inrätta ett kommunalt återvandringsbidrag. Vi vill även göra mer för att avslöja åldersbedrägerierna bland ensamkommande och polisanmäla de som ljugit om sin ålder.

Kommunen ska sjösätta åtgärder för att, i den mån det nu går, utrusta nyanlända för den svenska arbetsmarknaden. Vi vill därför se större inslag av praktik i SFI-kurserna så att fler nyanlända får träna sina svenska-kunskaper i praktiken samtidigt som deras anknytning till arbetsmarknaden stärks.

Vi vill också bygga ut yrkesutbildningarna så att fler personer med låg utbildning kan utbilda sig till bristyrken såsom hantverkare. På så vis kan belastningen på samhällsekonomin minska.

Vi motsätter oss att EU-medborgare kommer till Sverige endast för att tjäna pengar på svenskars empati. Därför kommer vi se till att kommunen slutar betala kost och logi åt det internationella tiggeriet. Tiggeriet ska motverkas, inte underlättas.

Lag och ordning

Vi prioriterar din trygghet – låt poliser vara poliser!

Vår stad mår inte bra. Många kvinnor, barn och äldre vågar inte gå ut ensamma kvällstid samtidigt som öppen droghandel, vandalism och andra typer av ligism breder ut sig.

Under de senaste åren har vi exempelvis sett hur blåljuspersonal lurats in i bakhåll och till och med attackerats med brandbomber av människor som föraktar Sverige och vår rättsstat. Vi sverigedemokrater kommer aldrig acceptera att det svenska samhället angrips på det här sättet.

På det nationella planet har vi ett brett program för att stävja brottsligheten och otryggheten med hjälp av bland annat fler poliser med utökade befogenheter, åtföljt av straffskärpningar för grov brottslighet.

Men även kommunen kan göra saker för att bidra till ökad trygghet. Vi kommer se till att det blir fler vakande ögon och öron i de otrygga stadsdelarna, dels genom att anställa fler patrullerande väktare och dels genom att sätta upp fler övervakningskameror. Vi tänker också prioritera att skapa ordning på bibliotek och badhus, eftersom vi ser att otryggheten ökat där.

Vi tänker också se till att kommunen inleder ett samarbete med polisen för att avlasta deras pappersarbete så att polisen får mer tid till att vara just poliser och synas ute på gator och torg. Örebro behöver fler riktiga poliser och färre papperspoliser.

Vi kommer även att öka det kommunala stödet till aktörer i civilsamhället som ägnar sig åt nattvandring i otrygga stadsdelar, eftersom detta visat sig ha en lugnande och trygghetsskapande effekt.

Skolan

Vi prioriterar trygghet, studiero och bra arbetsvillkor för lärare

Det svenska skolsystemet har nedmonterats under decennier och svenska elever halkar efter i kärnämnena. Anmälningar om mobbing och trakasserier i Örebros skolor slår hela tiden nya rekord. För att höja resultaten och öka tryggheten behöver vi fler vuxna i de miljöer där eleverna vistas. Stämningen lugnar då ner sig och det blir lättare för vuxenvärlden att upptäcka fall av mobbing.

Vi vill därför storsatsa på att anställa mer omkringpersonal: Allt ifrån assistenter och rastvärdar, till vaktmästare och vårdinriktad personal krävs för att avlasta lärarna från sina bisysslor så att de kan fokusera på lärandet. Lärare måste få vara lärare. För att ytterligare öka vuxennärvaron i de miljöer där eleverna vistas vill vi också låta lärare äta lunch kostnadsfritt tillsammans med sina elever.

Vi kräver också att skötsamma elevers rätt till trygghet och studiero ska överordnas bråkiga elevers ”rätt” att förstöra densamma, och därför ska bråkstakar som sista utväg kunna placeras i jourklasser där de inte kan störa undervisningen och samtidigt får det stöd de själva behöver.

Vi tänker även införa övervakningskameror i skolorna för att kunna stävja brottslighet, inte minst sexuella övergrepp och trakasserier som ju ofta är svåra att bevisa. För att ytterligare bidra till att skapa ordning på skolorna vill vi också uppmuntra skolorna att i högre grad använda kvarsittning och andra ordningsskapande åtgärder.

Förbättrade resultat i skolan handlar dock inte bara om trygghet, ordning och studiero. Forskningen visar att fysisk aktivitet kan förbättra elevers koncentrations- och inlärningsförmåga. Därför kommer vi se till att kommunens skolor inför fler fysiska aktiviteter på schemat.

Trafik, miljö och infrastruktur

Vi prioriterar tillgänglighet

Örebros stadskärna är idag alldeles för svårframkomlig. Det råder brist på parkeringsplatser samtidigt som många gator är avstängda – ofta på grund av ombyggnationer som inte ens är nödvändiga eller ens fördelaktiga.

Vi sverigedemokrater vill sluta slösa pengar på att smalna av viktiga genomfartsleder och istället prioritera skapandet av fler trygga parkeringsplatser. Detta kommer göra stadskärnan mer lättillgänglig, vilket gynnar handeln i stadskärnan, vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen. När man inte längre behöver cirkulera i jakt på parkeringsplatser kommer trafiken och utsläppen minska samtidigt som kommuninvånarnas vardagspussel underlättas.

Vi kommer också se till att kommunen börjar använda smartare trafikhinder för att öka tillgängligheten och minska utsläpp och buller. Det gör vi genom att i högre grad använda så kallade actibumps – farthinder som bara aktiveras när en förare åker för fort.

En annan viktig infrastrukturfråga för oss är frågan om Vätternvatten-projektet. Vi är skeptiska eftersom det dricksvatten vi har idag räcker gott och väl, även vid långa torrperioder. Dessa typer av miljardprojekt brukar bli avsevärt mycket dyrare än planerat och därför kommer vi att avvakta och istället vidta andra tekniska lösningar för att få befintligt dricksvatten att räcka längre.

Vi kan exempelvis komplettera den befintliga dricksvattentäkten med nya täkter, samt undersöka om vi vid nybyggnation kan ha dubbla vattennät så att vi inte slösar dricksvatten genom att använda det som toalettvatten. På så vis kanske vi slipper starta ett projekt med svåröverblickbara konsekvenser för miljön och den kommunala ekonomin.

Äldreomsorgen

Vi prioriterar våra äldre

Sveriges äldre har genom sina liv betalat världens högsta skatter, och förtjänar därför självklart att få tillgång till världens bästa äldreomsorg.

Krisen i hemtjänsten ska mötas med en stor resursförstärkning så att stressen och sjukskrivningarna minskar, samtidigt som personalen måste ges mer tid åt varje behövande. Vi vill förbättra arbetsvillkoren för all personal inom äldreomsorgen genom att avskaffa ofrivilliga delade turer och införa rätt till heltid.

Detta är åtgärder som vi föreslog redan i valrörelsen 2014 och som vi sedan drivit konsekvent genom att under hela mandatperioden anslå medel i våra årliga budgetförslag. Kontrasten mot socialdemokraterna, som inför varje val lovat liknande saker utan att sedan leverera, blir därför stor.

Idag möter en vanlig hemtjänstvårdtagare alltför många olika människor i sitt hem, men genom att vi tillskjuter mer resurser, förbättrar arbetsvillkoren samt minskar stress och sjukskrivningar så kommer situationen att förbättras. Vi kommer också dra tillbaka flera av de avgiftshöjningar som kommunen belastat Örebros äldre med de senaste åren, främst priset för matlådor och avgiften för trygghetslarm. En näringsrik mat och en trygg tillvaro ska inte kosta skjortan.

En viktig del i en trygg och värdig äldreomsorg är också att de äldre och personalen förstår varandra. Därför kommer vi att införa ett prov i svenska för de som söker anställning inom äldreomsorgen. Bättre språkkunskaper skulle inte bara öka tryggheten för de äldre utan också minska tolkkostnaderna och minska risken för vanvård. Vi vill även genomföra en satsning för att höja matkvaliteten inom äldreomsorgen.