Vår politik | Sverigedemokraterna i Örebro

Vår politik

Vår-politik

 

Nedan kan du läsa om våra sju viktigaste frågor i kommunpolitiken. Vill du läsa om vad vi tycker i nationella frågor kan du istället klicka här för att komma till riksorganisationens hemsida.

 

Bättre villkor för äldre

De senaste åren har de äldre drabbats av flera taxehöjningar som urlakat deras plånböcker samtidigt som kommunledningen skurit ned i hemvården. Situationen för personalen har blivit allt mer ansträngd och jäktad. Vi föreslår därför dels en resursförstärkning till hemvården så att personalen ges mer tid till klienterna, och dels föreslår vi också sänkningar av taxor för kosttjänst och trygghetslarm. En särskild satsning på omvårdnadspersonalens svenska-kunskaper ska genomföras.

Läs mer om vår äldrepolitik här.

 

En skola som levererar

Den kanske största utmaningen som kommunen står inför är att vända den katastrofala utvecklingen i skolan. Stressen bland personal och elever måste minska och kunskapsresultaten höjas.  Skolorna behöver mer resurser. Kompetensförsörjningen måste tryggas genom att erbjuda kommunens lärare bra villkor och en bra arbetsmiljö. Ordningsstörande elever ska förflyttas till jourklasser. En särskild satsning på omkringpersonal ska genomföras.

Läs mer om vår skolpolitik här.

 

En trygg stad

För att Örebro ska bli en attraktiv stad att bo och verka i måste tryggheten öka. Idag är det alltför många, särskilt unga tjejer, som känner oro inför att vistas utomhus på kvällar och nätter. Vanliga hederliga medborgare tvingas oroa sig för att få sina bilar uppbrända samtidigt som droghandel sker helt öppet på flera platser runtom i staden. Kommunen måste ta krafttag för att återupprätta trygghetskänslan. Vi vill utöka kameraövervakningen av särskilt otrygga platser, anställa fler patrullerande ordningsvakter och väktare, samt få till stånd ett tätare samarbete med polisen.

Läs mer om vår politik för trygghet här.

 

Få bukt med tiggeriet

Alldeles för länge har det organiserade tiggeriet och den misär vi associerar med det tillåtits fortgå helt öppet på våra gator. Det är dags att kommunen agerar mot nätverken. Vi vill göra som Vellinge kommun och införa tiggerifria zoner på viktiga platser runtom i staden. Kommunen ska även sluta ge bidrag till diskriminerande tiggar-härbärgen inte släpper in svenskar.

 

Välfungerande trafikflöden

En växande stad måste planera för ökad trafik, såväl cykeltrafik som biltrafik. Det innebär att vi behöver planera för fler parkeringar och eventuellt utbyggnad av överbelastade gator. Att skapa trafikkaos genom att sänka kapaciteten på viktiga genomfartsleder, som den styrande minoriteten nu gör, är för oss en djupt oansvarig och oekonomisk trafikpolitik som vi aldrig kan ställa oss bakom.

Läs mer om vår trafikpolitik här.

 

Sparsamhet och fokus på kärnområdena

För att möta utmaningarna i välfärden behöver kommunen lägga andra åtaganden åt sidan. Kommunen ska sluta äventyra kommuninvånarnas pengar i vindkrafts- och biogasprojekt och ska sluta subventionera Örebro Airport. Kommunen ska inte ödsla pengar på skrytprojekt som Kulturkvarteret. Kommunen ska alltid använda skattebetalarnas pengar så varsamt som möjligt och sänka skatten när det går. Det mesta av vårt reformutrymme i budgeten använder vi till att satsa på välfärden, men vi väljer också att göra en symbolisk skattesänkning om 5 öre.

 

En ansvarsfull invandringspolitik

För att lindra effekterna av den förda invandringspolitiken behöver kommunen agera på flera plan. Åldersbedrägerierna bland ensamkommande måste avslöjas och återvandring ska stimuleras. Ansvaret för integration ska i högre utsträckning ligga hos den enskilde individen.

Läs mer om vår invandringspolitik här.